ИТ аутсорсинг

Аутсорсингът постепенно започва да навлиза сред услугите, които се предлагат на ИТ пазара. Това се налага от бурното развитие на информационните технологии. Атсорсинг услугите намират приложение в компании, които нямат достатъчно ресурси, време и средства да се справи с даден проблем. Основната теза на аутсорсинга е всяка функция, която не е основна за организацията, се предава на външен специалист в дадена сфера за осъществяване. Най-общо терминът аутсорсинг, означава възлагане на поръчки на външни изпълнители. По отношение на ИТ, аутсорсингът може да включва възлагане на услуги, обхващащи цялостния процес на управление на ИТ във фирмата или само на отделна, точно определена услуга. Практиката сочи, че възлагането на дейности, свързани с информационното осигуряване на външни изпълнители има значителен положителен ефект.
 Защо да се възползваме от аутсорсинг?
Няколко са основните причини, които ни биха накарали да изберем услугата ИТ аутсорсинг и те са:

  • Намаляване и контролиране на разходите във фирмата - това е най-важната причина;
  • Наличност на инветиционен капитал - аутсорсингът помага на организациите приоритетно да инвестират в основните си бизнес дейности.
  • Оптимизиране на активите - финансови, човешки, материални и други
  • Липса на вътрешни ресурси - когато фирма няма налични ресурси, напр. ИТ специалист

И накрая можем да кажем, че с използването на ИТ аутсорсинг услуги се засилва бизнес фокусът на фирмата, като се осъществява достъп до първокласни услуги и ресурси..